چهارمين جلسه وبينار تومورهاي سر و گردن

چهارمين جلسه “وبينار تومورهاي سر و گردن”  با عنوان وبينار تازه هاي تشخيصي و درماني مولكولي در سرطان هاي سر و گردن، در روز پنجشنبه 10 تير ساعت 11:30 الي 14:00 توسط مركز تحقيقات باليني سرطان برگزار خواهد شد.

اين وبينار داراي امتياز بازآموزي بوده و در سامانه آموزش مداوم پزشكي با شناسه  166484 ثبت شده است.

گروه هاي هدف شامل رشته هاي راديوتراپي انكولوژي، هماتولوژي انكولوژي و گوش، گلو و بینی و جراحی سر و گردن ( داراي 2/5 امتياز)، پاتولوژي (داراي 1/25 امتياز) و پزشكي هسته اي (داراي 0/75 امتياز) مي توانند با ثبت نام در سامانه آموزش مداوم در وبينار شركت نمايند.