مركز تحقيقات سرطان بيمارستان ميلاد دومين سمينار تومورهاي سر و گردن را در تاريخ 95/4/31 و 95/5/1 برگزار كرد.

دومين سمينار تومورهاي سروگردن با همكاري مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد و گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سروگردن دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در تاريخ 95/4/31 و 95/5/1 به مدت 2 روز در سالن شادروان دكتر غرضي برگزار شد.

در اين سمينار از اساتيد رشته گوش و حلق و بيني، راديوتراپي انكولوژي، تغذيه، راديولوژي، پزشكي قانوني و جراحي فك و صورت براي برگزاري پانل هاو سخنراني ها دعوت به عمل آمد و جامعه پزشكي گروه هدف از سمينار استقبال گسترده اي داشتند.

مباحثي در خصوص آخرين دستاوردها در درمان هاي اين تومورها مثل جراحي، شيمي درماني و راديوتراپي سرطان هاي حفره دهان و ترميم و بازسازي ضايعات در سمينار مطرح گرديد.

در انتهاي سمينار از اساتيد و حاضر در سمينار قدرداني گرديد. اين سمينار به صورت سالانه مي باشد و در صورت فراهم آمدن تمهيدات لازم از سال آينده به صورت بين المللي برگزار خواهد شد.