راه اندازي سيستم ثبت سرطان در بيمارستان ميلاد

سيستم ثبت، مجموعه سازمان يافته است كه روش هاي مختلف مطالعات مشاهده اي را بكار مي گيرد تا اطلاعات متحد الشكل باليني را جمع آوري نمايد. سيستم ثبت، مجموعه سازمان يافته است كه روش هاي مختلف مطالعات مشاهده اي را بكار مي گيرد تا اطلاعات متحد الشكل باليني را جمع آوري نمايد. اين سيستم براي جمعيت مشخصي از بيماران مراجعه كننده به يك مركز تشخيصي و درماني سرطان با شرايط بيماري، شرايط همراه و مواجهات و اقدامات درماني و نيز مراجعات پيگيري بيماران و منطبق با اهداف علمي، باليني و يا مديريت و سياستگذاري انجام مي شود. با توجه به تعداد بالاي مراجعان مبتلا به سرطان به بيمارستان ميلاد و به منظور انتقال تجارب و دانش فني در خصوص طراحي و پياده سازي “سيستم ثبت سرطان بيمارستاني” با همكاري “مركز تحقيقات سرطان انستيتو كانسر دانشگاه علوم پزشكي تهران” با اهداف توسعه سيستم ثبت سرطان بيمارستاني در بيمارستان ها و مراكز تحقيقات سرطان كشور، كاهش مشكلات پشتيباني (سرمايه هاي انساني و منابع مالي)، پرهيز از تكرار خطا در تجارب اوليه و استفاده از تنوع باليني مراكز درماني مختلف، راه اندازي شد و مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد از آبان ماه 94 شروع به ثبت اطلاعات پايه اي و تشخيصي بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال نمود. همچنين مركز تحقيقات باليني سرطان با همكاري انستيتو كانسر فرم ثبت اطلاعات سرطان هاي معده و پستان را نيز تهيه و در ديتابيس بارگذاري كرد و نيز تهيه فرم ثبت اطلاعات ساير سرطان ها نيز در دستور كار قرار دارد.