دومين گام در زمينه كاربست راهنماهاي باليني

مركز تحقيقات باليني سرطان با همكاري موسسه عالي پ‍ژوهش تامين اجتماعي دومين گام جدي خود را در زمينه كاربست راهنماهاي باليني در قالب پروتكل هاي سازماني برداشت.

در پي تدوين و ابلاغ پروتكل تجويز داروي سيتوكسيماب، اين بار نشست تخصصي بررسي پروتكل تجويز داروي بواسيزوماب با دعوت از انجمن هاي علمي سرطان، هماتولوژي انكولوژي و راديوتراپي انكولوژي و نيز تني چند از صاحبنظران عرصه هاي ذكر شده در محل بيمارستان ميلاد برگزار گرديد. در اين نشست كه همانند نشست قبلي با همكاري مركز تحقيقات باليني سرطان و موسسه عالي پ‍ژوهش تامين اجتماعي برگزار شد، پيش نويس تهيه شده در زمينه استاندارد سازي شرايط تجويز اين داروي ضدسرطان، طي چند ساعت به مورد بحث و نظرخواهي گذاشته شد. پيش نويس مذكور پس از اعمال نظرات شركت كنندگان، به عنوان پروتكل نهايي قابليت اجرا خواهد داشت.

(لينك مرتبط)