دومين جلسه وبينار تومورهاي سر و گردن

دومين جلسه “وبينار تومورهاي سر و گردن” با عنوان وبينار تومورهاي لارنكس و هيپوفارنكس، در روز پنجشنبه 27 خرداد ساعت 11:30 الي 14 توسط مركز تحقيقات باليني سرطان برگزار خواهد شد. اين وبينار داراي امتياز بازآموزي بوده و در سامانه آموزش مداوم پزشكي با شناسه 166044 ثبت شده است.

گروه هاي هدف (گروههاى متخصصين راديولوژي انكولوژى، همانولوژي انكولوژي و گوش گلو و بيني و جراحي سر و گردن) مي توانند با ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به صورت آنلاين در وبينار شركت نمايند.