تشکیل کارگروه «مطالعات راهبردی و مدیریت سرطان»

در راستای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین مراکز تحقیقاتی بیمارستان میلاد و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با تصویب شورای پژوهشی، کار¬گروه «مطالعات راهبردی و مدیریت سرطان» با همکاری مرکز تحقیقات باليني سرطان بیمارستان میلاد، در موسسه آغاز به فعالیت نمود.

در نخستین جلسه این کارگروه که با حضور دکتر سیدحسین یحیی‌زاده، دکتر محمدرضا روح‌الهی، دکتر فرساد نوری‌زاده، دکتر شهرام غفاری، و دکتر حسام نیکوپور برگزار گردید، در ابتدا خطوط کلی مسیر مشخص و با توجه به شیوع بیماری سرطان و هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، اهداف اصلی این کارگروه، ارائه راهکارهای سیاستی و الگوهای تشخیصی- درمانی برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان به موقع، با کیفیت و استاندارد، عنوان گردید.
در ادامه این نشست ضمن اشاره به نقش سازمان تامین اجتماعی به عنوان دومین ارائه کننده خدمات درمانی کشور، وظیفه سازمان را در جایگاه ویژه خود ارائه توصیه‌های پیشگیرانه و درمانی در سطوح مختلف پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها (غربالگری)، تشخیص و درمان قطعی، و مراقبت‌های تسکینی و حمایتی دانستند و مقرر گردید این توصیه‌ها در قالب‌هایی نظیر چگونگی مشارکت در برنامه¬های هماهنگ و یکپارچه پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودرس در کشور؛ تدوین¬ و اجرایی‌سازی دستورالعمل¬ها و راهنماهای مراقبت¬های تشخیصی و درمانی؛ ارزیابی کیفیت خدمات، شناخت چالش‌ها و موانع، پیگیری و بررسی اثربخشی مراقبت‌های درمانی از طریق ارتباطات موثر و منظم با بیماران و خانواده‌های آنان ارائه گردد.
در ادامه جلسه ضمن مرور نقش‌ سازمان به عنوان بزرگترین خریدار خدمات سلامت، مالک سیستم¬های اطلاعاتی جمعیت تحت پوشش و سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، پیشنهاد گردید: درالگوی مورد نظر ابعاد دیگری از حرکت نظیر ارزیابی¬های اقتصادی مداخلات و فناوری¬های موثر در درمان؛ استفاده از بانک¬های اطلاعاتی سازمان در ارزیابی¬های دموگرافیک و سیستم¬های مراقبت جمعیت تحت پوشش برنامه¬هاي کنترل سرطان و آگاهی‌رسانی و توانمندسازی جمعیت تحت پوشش سازمان در بخش¬های مختلف برنامه کنترل سرطان نیز، مد نظر قرار گیرد.

(لینک مرتبط)