تدوین دستورالعمل تجویز داروی هاي شیمی درمانی تموزولامايد، ليپوزومال دوكسوروبيسين و ريتوكسيماب برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی

در راستاي پروژه تدوين دستورالعمل براي داروهاي شيمي درماني و پس از برگزاري نشست هاي تخصصي براي بررسي داروهاي تموزولامايد، ليپوزومال دوكسوروبيسين و ريتوكسيماب در خرداد ماه 96 ، نظرات مدعوین و متخصصین حوزه های مرتبط بررسي شد و فرم، دستورالعمل و راهنمای تایید تجویز داروي تموزولامايد در اندیکاسیون هاي درمان تومورهای فيبروساركوم پرتوبرنس، يويينگ، ملانوم، نورواندوكرين، سلول كوچك ريه، ساركوم بافت نرم، ساركوم رحم، تومورهاي مغزي با گريد پايين، تومورهاي مغزي با گريد بالا، اپانديمم مغز و نخاع، مدولوبلاستوم مغزي و لنفوم اوليه مغز، داروي ريتوكسيماب در اندیکاسیون هاي درمان لنفوم هوچكين، لنفوم غيرهوچكين و لوسمي لنفوسيتيك مزمن و داروي ليپوزومال دوكسوروبيسين در انديكاسيون هاي درمان سرطان پستان، تخمدان، رحم و آندومتر، ساركوم رحم، ساركوم بافت نرم، ساركوم كاپوزي، لنفوم بوركيت، لنفوم هوچكين، لنفوم B-Cell و ميلوم مول تيپل، تدوین شد و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.