تدوين دستورالعمل تجویز داروی شيمي درماني بواسيزوماب برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی

در راستاي فعاليت هاي كارگروه مطالعات راهبري و مديريت سرطان به منظور تدوين دستورالعمل تجويز داروهاي ضد سرطان، نشست تخصصی بررسي دستورالعمل داروي بواسيزوماب با حضور صاحبنظران عرصه های مرتبط در تير ماه گذشته با همكاري نزدیک مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد و موسسه عالي پژوهش سازمان تامين اجتماعي، در بيمارستان ميلاد برگزار شد.

پس از بررسي نظرات مدعوين و براساس گايدلاين هاي معتبر بين المللي، فرم، دستورالعمل و راهنماي تاييد تجويز اين دارو در سرطان هاي ريه، كولوركتال، پستان، تخمدان، گليوم مغز، سرويكس و كليه تدوين شد و همانند دستورالعمل تجويز داروي ستوكسيماب، در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار گرفت.