برگزاری چهارمين سمینار تومورهای سر و گردن در بیمارستان میلاد

مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد همچون سال هاي گذشته، چهارمين سمينار تومورهاي سر و گردن را در تاريخ هاي 11 و 12 مرداد ماه سال 1397 در محل سال همايش هاي بيمارستان ميلاد برگزار خواهد كرد.

اين سمينار كه با همكاري گروه گوش، حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و انجمن گوش، حلق و بيني ايران برگزار مي گردد داراي امتياز بازآموزي بوده و با حضور مهمانان و سخنرانان داخلي و بين المللي و با تاييديه محافل معتبر بين المللي در زمينه سرطان همچونEuropean Society for Radiotherapy &  Oncology برگزار مي شود.

( لينك تقويم (ESTRO  (European Society for  Radiotherapy &  Oncology )