برگزاری نشست تخصصی بررسی دستورالعمل و راهنمای تجویز داروهای شیمی درمانی تموزولامايد، ليپوزومال دوكسوروبيسين و ريتوكسيماب

نشست تخصصی بررسی دستورالعمل و راهنمای تجویز داروهای شیمی درمانی تموزولامايد، ليپوزومال دوكسوروبيسين و ريتوكسيماب توسط مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میلاد و با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار گردید.

نشست تخصصی بررسی دستورالعمل و راهنمای تجویز داروی شیمی درمانی تموزولامايد در تاريخ 2 خرداد 96 در اندیکاسیون هاي درمان تومورهای فيبروساركوم پرتوبرنس، يويينگ، ملانوم، نورواندوكرين، سلول كوچك ريه، ساركوم بافت نرم، ساركوم رحم، تومورهاي مغزي با گريد پايين، تومورهاي مغزي با گريد بالا، اپانديمم مغز و نخاع، مدولوبلاستوم مغزي و لنفوم اوليه مغز، برگزار شد.

همچنين نشست تخصصی بررسی دستورالعمل و راهنمای تجویز داروی شیمی درمانی ريتوكسماب در اندیکاسیون هاي درمان لنفوم هوچكين، لنفوم غيرهوچكين و لوسمي لنفوسيتيك مزمن  و داروي شيمي درماني ليپوزومال دوكسوروبيسين در  انديكاسيون هاي درمان سرطان پستان، تخمدان، رحم و آندومتر، ساركوم رحم، ساركوم بافت نرم، ساركوم كاپوزي، لنفوم بوركيت، لنفوم هوچكين، لنفوم B-Cell و ميلوم مول تيپل، در تاريخ 9 خرداد 96 در محل موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي برگزار شد.