برگزاری جلسات توموربورد در بيمارستان ميلاد

جلسات توموربورد و كلينيك مشترك بين رشته اي (Multidisciplinary Clinic) سرطان هاي ارولوژي، پستان و گوارش به صورت هفتگي يا هر دو هفته يكبار به منظور استانداردسازي و انجام درمان هاي مبتني بر شواهد (Evidence-Based Medicine)، در بيمارستان ميلاد تشكيل مي شود.

اين جلسات به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ، مطرح شدن موارد بیماری، تصمیم گیری درمانی و سپس ویزیت بیماران توسط اعضای پانل در صورت لزوم، برگزار مي گردند.