برگزاري پنجمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی و مدیریت سرطان از مجموعه جلسات گروه سلامت موسسه

پنجمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی و مدیریت سرطان از مجموعه جلسات گروه سلامت موسسه، ساعت 14 روز یکشنبه 13 دیماه در محل موسسه تشکیل گردید.

پنجمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی و مدیریت سرطان از مجموعه جلسات گروه سلامت موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، ساعت 14 روز یکشنبه 13 دیماه در محل موسسه تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور فعال نمایندگان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد در مورد خطوط کلی مدیریت داروهای مرتبط با سرطان همچنین چارچوبهای کلی غربالگری به توافقاتی رسیدند و جزئیات مسئله به کارگروه فرعی واگذار گردید. در ادامه این نشست در خصوص چگونگی ورود سازمان تامین اجتماعی به سطوح سه گانه غربالگری و حدود تعهداتی که برعهده خواهد گرفت اشاره و بررسی جزییات در دستور کار آتی قرار گرفت. شایان ذکر است در جلسات قبلی به موضوعات و مواردی همچون اقدامات وزارت بهداشت درکنترل سرطان، برنامه راهبردی کنترل این بیماری در بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، تعیین خطوط کلی غربالگری و …. پرداخته شد.

(لينك مرتبط)