برگزاري وبينار تومورهاي سر و گردن توسط مركز تحقيقات سرطان

بدنبال برگزاري موفق سمينارهاي تومورهاي سر و گردن در سال هاي گذشته، مركز تحقيقات سرطان در نظر دارد در سال جاري با همكاري انجمن علمي سرطان ايران وبينار تومورهاي سر و گردن را برگزار نمايد.

اين وبينار با حضور اساتيد و متخصصين رشته هاي پزشكي مرتبط در چهار جلسه از ساعت 11:30 الي 14 در روزهاي پنجشنبه مورخ 20 خرداد، 27 خرداد، 3 تير و 10 تير 1400 برگزار مي گردد.

وبينار تومورهاي سر و گردن داراي امتياز بازآموزي بود و علاقمندان براي شركت در برنامه ميتوانند پس از ثبت نام از طريق سامانه آموزش مداوم كشور يا كليك بروي لينك زير در وبينار شركت نمايند.

لينك شركت در برنامه:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM2NGRjNmItNDljNS00MGQ5LThkZWMtZDZhODEzYWUxZDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db76fb59-a377-4120-bc54-59dead7d39c9%22%2c%22Oid%22%3a%22d60e0780-7b71-4898-9e16-aab75e297368%22%7d