برگزاري نشست تخصصي بررسي دستورالعمل و راهنماي تجويز داروهاي شيمي درماني سانيتينيب و ارلوتينيب

نشست تخصصي بررسي دستورالعمل و راهنماي تجويز داروهاي شيمي درماني سانيتينيب و ارلوتينيب توسط مركز تحقيقات سرطان بيمارستان ميلاد و با همكاري موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي برگزار گرديد.

نشست تخصصي بررسي دستورالعمل و راهنماي تجويز داروي شيمي درماني سانيتينيب در انديكاسيون درمان تومورهای GIST، نورواندوكرين پانكراس و سرطان كليه متاستاتيك و داروي شيمي درماني ارلوتينيب در درمان سرطان هاي پانكراس، ريه، كليه و كوردوما با حضور صاحبنظران حوزه هاي مرتبط و اعضاي مركز تحقيقات سرطان بيمارستان ميلاد و موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي در تاريخ 18 آذر 95 در محل موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي برگزار گرديد. پس از بررسي نظرات مدعوين و متخصصين حوزه هاي مرتبط، فرم، دستورالعمل و راهنماي تاييد تجويز اين داروها در انديكاسيون هاي مربوطه تدوين خواهد شد.