برگزاري سلسله وبينارهاي تومورهاي نورواندوكرين

مركز تحقيقات سرطان در نظر دارد با همكاري انجمن هاي علمي انكولوژي معتبر سلسله وبينارهاي تومورهاي نورواندوكرين را برگزار نمايد.

اين وبينارها با هدف تدوين پروتكل و ارتقاي تشخيص و درمان تومورهاي نورواندوكرين بر پايه Evidence Based Medicine مي باشد و باعث مي شود كه از Overtreatment اين تومورها جلوگيري شده و هزينه سيستم هاي درماني و بيمه اي را كاهش مي دهد.