برگزاري دومين سمينار تومورهاي سر و گردن در بيمارستان ميلاد

مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد برگزار مي كند:

دومين سمينار تومورهاي سر و گردن

زمان: 95/4/31 و 95/5/1

مكان: بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ميلاد، سالن شادروان دكتر غرضي