برگزاري اولين نشست تخصصي بررسي پيش نويس دستورالعمل و راهنماي تجويز داروهاي ضد سرطان در بيمارستان ميلاد

در راستای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین مراکز تحقیقاتی بیمارستان میلاد و موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی و با توجه به شیوع بیماری سرطان و هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، كا رگروه “مطالعات راهبردي و مديريت سرطان” با هدف ارائه راهکارهای سیاستی و الگوهای تشخیصی- درمانی برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان به موقع، با کیفیت و استاندارد بيماري سرطان تشكيل گرديد.

بدين منظور، همگام با اولويت ها و برنامه هاي نظام سلامت و در راستاي استفاده بهينه از داروهاي ضد سرطان و ايجاد رضايتمندي هر چه بيشتر در بيماران و جامعه پزشكي از نظر تسهيل دريافت دارو و تاييد نسخ متخصصين محترم به كمك سامانه هاي الكترونيك هوشمند مبتني بر شواهد علمي و به روز دنيا، اين كارگروه  تهيه دستورالعمل اجرايي تجويز براي سه داروي سيتوكسيماب، بواسوزيماب و تراستوزوماب را در برنامه هاي خود قرار داد و پس از تهيه پيش نويس دستورالعمل و راهنماي تجويز داروي سيتوكسيماب بر اساس شواهد علمي معتبر و به روز، در نشست تخصصي كه روز سه شنبه مورخ 25 اسفند در محل بيمارستان ميلاد و با همكاري موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي و بيمارستان ميلاد تشكيل گرديد، افراد متخصص و خبرگان در اين زمينه به بررسي دستورالعمل تهيه شده پرداختند كه نهايتا جمع بندي نظرات اين افراد به عنوان راهكاري براي تجويز و تاييد نسخ درماني بيماران سرطاني خواهد بود.