اولين جلسه وبينار تومورهاي سر و گردن

اولين جلسه “وبينار تومورهاي سر و گردن” با عنوان وبينار تومورهاي زبان، در روز پنجشنبه 20 خرداد ساعت 11:30 الي 14 توسط مركز تحقيقات باليني سرطان برگزار خواهد شد. اين وبينار داراي امتياز بازآموزي بوده و در سامانه آموزش مداوم پزشكي با شناسه 165781 ثبت شده است.

گروه هاي هدف (گروههاى متخصصين راديولوژي انكولوژى، همانولوژي انكولوژي، گوش گلو و بيني و جراحي سر و گردن، راديولوژي و پاتولوژي) مي توانند با ثبت نام در سامانه آموزش مداوم و پس از نصب برنامه MS Teams ، به صورت آنلاين در وبينار شركت نمايند.