انجام غربالگري سرطان كولوركتال براي پرسنل بيمارستان

سرطان كولوركتال سومين سرطان شايع و چهارمين علت مرگ و مير در دنيا شناخته شده است. در ايران نيز در سالهاي اخير روند رو به رشدي از سرطان كولوركتال گزارش گرديده است و در ميان 5 سرطان شايع در كشور سرطان كولوركتال رتبه سوم را دارد.

از آنجائيكه اين سرطان تنها سرطان قابل پيشگيري است، غربالگري مي تواند به تشخيص زود هنگام و درمان آسانتر آن كمك نمايد.

مركز تحقيقات سرطان بيمارستان با همكاري اداره سرطان وزارت بهداشت اقدام به انجام غربالگري  اين سرطان در پرسنل بالاي 50 سال نموده است. روش كار بدين صورت است كه پس از شناسايي گروه هدف و تشريح اهميت و نحوه اجراي غربالگري، اطلاعات و سوابق فردي و خانوادگي گروه هدف جمع آوري و پس از انجام آزمايشات مربوطه كليه اطلاعات شخص بررسي شده و در صورت كشف نكات قابل بررسي بيشتر، براي پيگيري هاي تكميلي به متخصصين مربوطه ارجاع مي گردند. همچنين در اين پروژه آموزش هاي خود مراقبتي نيز ارائه خواهد شد.