کادر اجرایی

  • دکتر سید حسین یحیی زاده (رئیس مرکز و دبیر شورایعالی)
  • دکتر فرساد نوری زاده (معاون آموزشی و پژوهشی)
  • دکتر ساحل ولدان طاهباز (پژوهشگر)
  • مرضیه بهشتی (کارشناس پژوهش)