برنامه پنج ساله

اهداف

  • برگزاری کنگره‌های مرتبط با سرطان
  • چاپ مجله‌ی علمی-پژوهشی در حوزه‌ی سرطان

چشم‌اندازها

  • استاندارد سازی تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سرطان به صورت Evidence Based Medicine در بیمارستان میلاد
  • اخذ اعتبار علمی نظیر ISI، PubMed و نظایر آن ها برای مجله علمی – پژوهشی بیمارستان میلاد
  • ثبت کنگره سالیانه سرطان بیمارستان میلاد در تقویم کنگره های مراکز معتبر بین المللی سرطان
  • تبدیل شدن به یکی از پایه های مرکز ملی سرطان