مدیر آموزش مداوم

مدیر آموزش مداوم

 • دکتر سید حسین یحیی زاده
 • تلفن تماس: ۸۸۶۲۱۰۲۶-۰۲۱

شرح وظایف و مسئولیت ها:

 • سیاستگذاری در راستای پیشبرد اهداف آموزش مداوم
 • نیاز سنجی برنامه ها
 • الویت بندی برنامه ها براساس نیاز سنجی
 • ایجاد هماهنگی بین قسمت های برنامه ریزی و اجراء برنامه ها
 • نظارت بر بخش های برنامه ریزی و اجرائی برنامه های آموزش مداوم
 • ریاست کمیته علمی آموزش مداوم
 • ارزشیابی برنامه های برگزار شده (محتوای آموزشی، سخنران ها، اجرای برنامه، حضور و غیاب و….)
 • استفاده از بازخورد ارزشیابی ها برای افزایش کیفیت برنامه ها
 • نظارت بر تبلیغات و اطلاع رسانی برنامه ها